Vierailut ja poikien poluttaminen Kölviin 

Olisiko Kölvi-toimintaan tutustumisesta sinulle apua työssäsi? Tai tunnetko pojan tai nuoren miehen, joka haluaa tai tarvitsee Kölvi-toiminnan apua ja tukea? Paras tapa tutustua Kölviin on tulla paikan päälle. 

Kölvi-pysäkki torstaisin klo 11.30-13.00

Syys- ja kevätkauden viikkolukkarissa on varattu aika, jolloin ryhmät ja vanhemmat voivat tutustua toimintaan. Sovithan käynnistä etukäteen työntekijän kanssa.

 

Kun toimit pojan tai nuoren miehen kanssa, voit saattaa hänet Kölviin. Ensi käynnillä nuorelle esitellään paikat ja kerrotaan toiminnasta, ja hän on lämpimästi tervetullut kaikkiin toimintoihin. Myös viikkolukkaria kannattaa käydä yhdessä läpi. Halutessasi voit koota isommankin porukan yhteiskäynnille. Vaikka nuori kiinnostuisikin Kölvi-toiminnasta ja hän hyötyisi siitä, kävijäksi ryhtyminen vaatii joskus nuoren motivointia.

ota yhteys

Kölvi tukee kotoutumista

​Kölvi-toiminnan kohderyhmä

Kölvi-toiminnan kohderyhmänä ovat 12-29-vuotiaat pakolais- ja maahanmuuttajataistaiset pojat ja nuoret miehet. Kölvi-toiminnassa heidät nähdään tavallisina nuorina, jotka kuitenkin käyvät läpi aivan erityistä ja haasteellista elämänvaihetta. Kipupisteitä ovat maahanmuutto, murrosikä tai nuori aikuisuus sekä suomalaisen yhteiskunnan asettamat vaatimukset tai haasteet. Kohderyhmään kuuluvat pojat, jotka ovat juuri tulleet Suomeen (0-5 vuotta), tai jotka pitkästä Suomessa oloajastaan huolimatta tarvitsevat tukea ja apua kotoutumiseen. Kölvi-toiminta tukee myös poikia, joilla on vaikeuksia suomen kielen kanssa, keskittymisongelmia tai riski koulunkäynnin keskeyttämiseen. Suurimmalla osalla Kölvin kävijäkunnasta on pakolaistausta, ja juuri heillä on toiminnan alusta lähtien ollut suurin tarve Kölvin toimintoihin. Pakolaistaustaisilla pojilla ja nuorilla miehillä on lähes poikkeuksetta traumaattisia kokemuksia, ja toisin kuin avioliiton tai työn vuoksi Suomeen muuttavilla, heillä ei ole valmiita suhteita kantasuomalaisiin tai työelämään. Kölvi ei kuitenkaan sulje oviaan muilta pojilta ja nuorilta miehiltä, joita tuleekin toimintaan jonkun verran vuosittain. Myös Kölvin ikärajat joustavat, esimerkiksi opintojen vaiheen tai selkeän syrjäytymisriskin vuoksi.

Kölvi-toiminta rohkaisee ja auttaa pääsemään jaloilleen

Kölvin tilat, toimintamuodot ja osallistavat käytännöt luovat pojille ympäristön, jossa he tuntevat olevansa turvassa ja vertaistensa seurassa. Kölvissä uskotaan poikien ja nuorten miesten unelmiin. Niitä ei latisteta eikä niiden kanssa jätetä yksin, vaan poikia rohkaistaan ja tuetaan unelmien konkretisoinnissa. Kölvi-toiminnan avulla pojat saavat uusia kavereita. Rohkeus puhua ja käyttää suomen kieltä Kölvin ulkopuolella lisääntyvät, sillä suomi on Kölvin arjessa ainoa yhteinen toimintakieli. ​​Poikia ja nuoria ohjataan Kölvistä myös muiden palveluiden ja toimintamuotojen piirin. Lisäksi monen pojan ja nuoren miehen kohdalla opinnot ovat jääneet keskeytymättä Kölvissä saadun tuen takia. Kölvi-toiminta tukee poikia selviytymään yhteiskunnallisesta paineesta integroitua nopeasti, esimerkiksi löytää oma koulutuspolku ja työllistyä vaikeassa elämäntilanteessa tai ikävaiheessa. Vaikka osa pojista ja nuorista miehistä kutsuu Kölvin tiloja toiseksi kodikseen, kotoutuminen tapahtuu suhteessa koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Osallisuuden kokemukset, itsetunnon paraneminen ja rasismikokemusten purkaminen turvallisessa ympäristössä ovatkin lisänneet useiden kävijöiden luottamusta omaan tulevaisuuteen osana suomalaista yhteiskuntaa.

​​Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote vastaa poikien ja nuorten miesten tarpeisiin

Murrosikä on kysymysten ja ihmetysten aikaa. Jos pakolaisuus ajoittuu tähän ajankohtaan, kulttuurien ristipaineessa kysymyksiä on vieläkin enemmän. Kölvin kohtaamistyössä huomioidaan, että valtakulttuurista poikkeava kulttuuritausta ei useinkaan helpota poikien murrosikää ja mieheksi kasvamista. Kölvi-toiminta tarjoaa turvaa olla oma itsensä, ajan kuluessa myös monen kulttuurin edustajana. Kölvissä on huomattu, että pojille sukupuolen mukaan kohdistettu erityisnuorisotyö puoltaa vahvasti paikkaansa. Jotta murrosikäisiä pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia poikia voidaan tukea ja auttaa kotoutumaan, on myönnettävä avoimesti, että he ovat erilaisessa elämäntilanteessa kuin suomalaiset pojat. Kölvi-toiminnan tavoitteena onkin, että jokaisella kävijällä on vapaus olla juuri omanlaisensa poika tai mies ilman muottiin pakottamista. Vertaisryhmässä on mahdollista kasvaa rauhassa kokonaiseksi ristipaineista huolimatta.

 
Kokonaisvaltaisen poikatyön toimintamuodot

Kölvi-toiminta on muotoutunut monikulttuuristen poikien tarpeita ja toiveita herkästi kuunnellen. Ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa ohjaa ajatus holistisesta erityisnuorisotyöstä, jossa nuorta pyritään kuuntelemaan yksilönä ja häntä tuetaan kokonaisvaltaisesti.

Viikkolukkari

Poikien arjessa selviämistä tuetaan heille mielekkään harrastustoiminnan sisällä ja rinnalla. Kölvi-toiminnan rungon muodostaa viikkolukkari, joka tarjoaa maahanmuuttajapojille säännöllisesti mielekästä tekemistä ja tukea arkeen. Matalan kynnyksen kerhomainen toiminta vetoaa etenkin uusiin kävijöihin. Harrastustoiminta houkuttelee tukitoimintojen piiriin myös poikia, jotka eivät ottaisi osaa liian koulumaisiin tai virallisiin tukimuotoihin, vaikka heillä olisi niille todellista tarvetta. Ajan mittaan Kölvistä muodostuukin monille paikka, jossa he saavat haluamaansa ja tarvitsemaansa vertaistukea, yksilö- tai pienryhmäohjausta, suomen kielen käytännönharjoitusta, apua läksyissä ja opinnoissa ja osallisuuden kokemusta.

​Kölvi-apu

Kölvissä maahanmuuttajapojilla on mahdollisuus olla aidosti omia itsejään ja ottaa apua vastaan vertaistuellisessa ympäristössä. Viikkolukkarissa tämän työmuodon nimi on väljästi Kölvi-apu. Vaikka Kölvi-apu on vahvasti dialogista, itse termi on haluttu pitää selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. Näin taataan, että sen merkitys on selvä myös vähän aikaa Suomessa olleille pojille.

 

 Kölvi-avun aikataulut löytyvät Viikkolukkari-välilehdeltä

Pallometodi 

Kölvin maahanmuuttajapoikatyö sai alkunsa maahan juuri muuttaneiden poikien tarpeista ja toiveista, kun he kummastelivat: ”Missä ihmeessä täällä lumihankien seassa voi pelata jalkapalloa?” Kölvissä tartuttiin toimeen: hankittiin tila, pallo ja kaksi ammattitaitoista ohjaajaa. Tämän jälkeen Kölvi-toiminnan ei ole tarvinnut kärsiä kävijöiden vähäisyydestä. Yksinkertaisen pallometodin avulla pojat on saatu osallistumaan myös Kölvin muihin toimintoihin, ja nykyään Kölvin tukitoiminta tavoittaa kävijät hyvin. On todennäköistä, että jos Kölvi-toiminta ei olisi löytänyt tietään maahanmuuttajapoikien sydämiin jalkapallon avulla, se olisi jäänyt kokonaan löytymättä.

 
Vapari-toiminta rakentaa osallisuutta

Vapari-toiminta vastaa Kölvissä vapaaehtois-, vertais- ja osallisuustoiminnasta. Lisäksi se luo aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia rakenteita ja menetelmiä Kölvi-toiminnan sisälle. Monipuolinen vapaaehtoistyö on Kölville tätä nykyä paitsi toiminnan ydin ja keskeinen voimavara, myös aidon yhteisöllisyyden ja maahanmuuttajanuorten todellisen osallisuuden mahdollistaja.

Aikuisvapaaehtoiset 

Aikuisvapaaehtoiset ovat Kölvi-toiminnan kulmakivi ja rikkaus. Vapaaehtoiset tulevat säännöllisesti Kölviin auttamaan nuoria läksyissä ja opinnoissa, kesätyönhaussa ja virastoasioiden hoitamisessa. He osallistuvat lisäksi Kölvin harrastusmaiseen viikkotoimintaan ja retkille. Kölvi-apu on vahvasti dialogista kohtaamistyötä. Ylhäältä alas kohdistuvan auttamisen sijaan vapaaehtoistyö on nuorten kuuntelemista, aitoa läsnäoloa ja yhteisiä avartavia keskusteluja. Vapaaehtoisten moninaisten taustojen ja kiinnostuksenkohteiden ansiosta Kölvissä on erilaisia aikuisen malleja kaikenlaisille nuorille. 

Isoveli- ja vertaisryhmätoiminta

Isoveli- ja vastaisryhmätoimintamuodot tukevat Kölvin kävijöiden toimijuutta. Kölvi pyrkii kasvattamaan Isoveli-toimintaan osallistuvista pojista ja vertaisryhmäohjaajista terveellä itsetunnolla varustettuja nuoria miehiä, joilla on eväitä muokata tulevaisuuttaan. Kölvissä halutaan näin voimistaa poikia ottamaan aktiivinen rooli omassa elämässään, passiivisen avun kohteeksi asettumisen sijaan. Kokemusasiantuntijan ja vertaisohjaajan rooleissa heille kertyy myös sosiaalisia taitoja ja arvokasta työkokemusta, joista on hyötyä tulevissa työnhauissa.

 

Kansalaistoiminta

Vapari-toiminta luo Kölvin sisälle rakenteita, jotka kannustavat nuoria tuomaan äänensä kuuluviin Kölvi-toiminnassa. Muodollisia tapoja vaikuttaa ovat esimerkiksi Kölvi-demokratia-kokoukset, yhdistyksen jäsenkokoukset sekä Kölvin nuorten edustus Pakolaisnuorten tuki ry:n hallituksessa. Poikien toiveisiin ja ideoihin tartutaan herkästi myös jokapäiväisessä arjessa: Vapari-toiminta järjestää Kölvissä erilaisia pienryhmiä, retkiä ja teemailtoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen. Lisäksi se rakentaa yhteyksiä, joiden kautta maahanmuuttajapojat voivat päästä vaikuttamaan laajemmin esimerkiksi yhteiskunnalliseen keskusteluun Kölvin ulkopuolella.