Nova-hanke vie nuorten viestin vanhemmille

Nova-hankkeessa on kehitetty monikulttuurista perhetyötä nuorilähtöisesti ja viestinnällisellä otteella. Nuoret ovat itse toimineet asiantuntijoina kertoessaan, millaisia tietoja ja taitoja heidän vanhempansa tarvitsevat pystyäkseen tukemaan heitä uudessa kulttuuriympäristössä. Nova-hankkeen rooli on ollut toimia nuorten viestin välittäjänä, sillanrakentajana ja dialogin edistäjänä. Nova-hanke on päättyi vuoden 2020 lopulla.

Kolvi (46 of 56)-46.jpg

Hankkeen aikana on tuotettu nuorilähtöisesti materiaaleja, jotka soveltuvat eri tavoin työssään monikulttuurisia nuoria ja heidän perheitään kohtaaville ammattilaisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tuotetut materiaalit toimivat työkaluina puheeksi ottamisessa sekä keskustelun herättäjinä.

Nuorten näkökulmasta tuotettu materiaali haastaa ammattilaisten omia käsityksiä monikulttuurisista nuorista sekä heidän perheidensä elämästä. Materiaalit tarjoavat ammattilaisille välineitä ymmärtää paremmin perheen ja lähiyhteisön merkitystä nuorten elämässä. 

Nova-hankkeen aikana julkaistut materiaalit

 

Nuorten tuottamat omakieliset videot sekä hankkeessa tuotetun oppaan löydät alla olevista linkeistä:

 

Dialogi nuorten ja vanhempien välillä -video

- arabiaksi

- persiaksi

- somaliksi

 

Opiskelussa tukeminen -video

- arabiaksi

- persiaksi

- somaliksi

Seurustelu Suomessa -video

- arabiaksi

- persiaksi

- somaliksi

Hankkeeseen osallistuneen Hasan Khamedin mietteitä perheen merkityksestä nuoren elämässä ja siitä, miksi nuorten kannattaa opiskella:

-Miten vanhemmat voivat tukea nuorta? -video

-Miksi nuorten kannattaa opiskella? -video

Täältä löydät hankkeessa tuotetun oppaan monikulttuuriseen perhetyöhön:

Videoterveisiä vanhemmille – Keskustelun avauksia ja menetelmiä vanhemmuuden tukemiseen

 

Lue lisää:

 

Nova-hanketta (2017-2020) on rahoittanut  opetus- ja kulttuuriministeriö, Alli Paasikiven säätiö sekä Opetushallitus.

Seurustelu Suomessa.jpg
Button
Valomo-valmennus -
Toimintakykyä ja mielenterveyttä tukeva toimintaryhmä nuorille miehille

 

Valomo-valmennus on pienryhmätoimintaa ja yksilövalmennusta, jonka tavoitteena on edistää nuorten miesten toimintakykyä ja mielenterveyttä. Valomo-valmennuksen toiminnassa yhdistetään minuutta pohtivia tehtäviä kevyisiin, palauttaviin ja arjen elämänhallintaa tukeviin ohjelmiin kuten liikuntaan. Toiminnassa käytetään myös paljon luovia menetelmiä.

Valomo-valmennuksen mielenterveyttä käsittelevässä osuudessa keskitytään erityisesti kahden kulttuurin välille rakentuvan identiteetin vahvistamiseen, suomen kielen käyttämisen rohkaisuun, tunteiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen (mahdollinen traumatausta) sekä rasismikokemusten käsittelyyn. Ryhmätoiminnassa myös autetaan nuoria ymmärtämään byrokratiaa kuten Kela-hakemuksia ja TE-toimiston toimintaa paremmin. Valomo-valmennuksen nuoret voivat olla koulutuksen keskeyttäneitä opiskelijoita, työttömiä työnhakijoita tai sairaslomalaisia. Valmennus toimii vuonna 2021 nonstop-ryhmänä. Kaikille Valomo-valmennuksessa oleville nuorille etsitään aktiivisesti koulutus- tai työpaikkaa ja tarpeen tullen myös tilanteeseen sopivaa tukipalvelua.

 

Valomo-valmennukseen kuuluu:

  • viikoittain vaihtuvien mielenterveyden teemojen käsittelemistä

  • retkillä käymistä

  • luovien taitojen hyödyntämistä (mm. Voimauttava valokuvaus ja tarinateatteri)

  • uusiin urheilulajeihin tutustumista

  • työhön ja koulutukseen hakeutumista

Valomo-valmennuksen työntekijät kouluttavat ammattilaisia ja opiskelijoita

 

Valomo-valmennus-hanke on kartoittanut vuodesta 2017 lähtien työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien kotoutumisajan ylittäneiden nuorten miesten erityisiä tarpeita ja kehittänyt kulttuurisensitiivisiä menetelmiä vastaamaan niihin. Menetelmät on kehitetty ylläpitämään toimintakykyä ja mielenterveyttä ja niitä voi hyödyntää pakolais- tai maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa. Valmennuksen työntekijätiimi kannustaa ammattilaisia ottamaan mielenterveyden ja toimintakyvyn kysymykset puheeksi. Meidät voi ilmaiseksi tilata kouluttamaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita.

 

Valomo-valmennus saa hankeavustuksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA)

Valomo -valmennus ja disakamula oy mukana FinlandLatviaWales – Follow Luovuutta liikkeestä! Erasmus+ projektissa  (klikkaa tekstiä päästäksesi toiselle sivulle)
 

ota yhteys

VALOMO_opas_kansi.png
Avaamo tukee vanhemmuutta

Avaamo tukee konkreettisesti maahanmuuttajataustaisia vanhempia, joiden 10-16-vuotiaat nuoret ovat haasteellisessa elämäntilanteessa. Haastavia elämäntilanteita voivat olla esim. elämänhallinnan merkittävä heikkeneminen, kiusaamisen kohteeksi joutuminen, häiriökäyttäytymisestä aiheutuva jengiytyminen, yksinäisyys, koulupudokkuus tai päihteiden käyttö.

 

Kohderyhmän maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ovat huolissaan ja motivoituneita tukemaan lastaan. Avaamon tavoitteena on löytää vanhempien voimavarat ja mahdollistaa vanhempien rooli ensisijaisina kasvattajina. Ajatuksena on, että kukaan ei voi tukea nuorta yhtä kokonaisvaltaisesti kuin oma vanhempi. Avaamon työmuotoja ovat:

 

Kulttuurisensitiivinen Avaamo-palvelu

  • Avaamon työntekijät pohtivat yhdessä vanhempien kanssa keinoja nuoren haastavan elämäntilanteen ratkaisemiseksi. Asiakasohjaus Avaamo-palveluun tapahtuu Tampereen perusopetuksen kautta.  

 

Muu vanhempien tukeminen

  • Avaamon työntekijät kehittävät uusia menetelmiä ja tuottavat materiaalia, jolla voidaan tukea laajemmin maahanmuuttajataustaisten vanhempien roolia omien lastensa elämässä.

 

Omaneuvonta 

  • Avaamon työntekijät kehittävät kulttuurisensitiivistä omaneuvontaa, joka perustuu sekä ammattiapuun että vertaisapuun. Työntekijät kouluttavat maahanmuuttajataustaisista vanhemmista vertaisomaneuvojia ja toimivat itse ammatillisina omaneuvojina.

 

Avaamon kerryttämä tietotaito jalkautetaan konkreettisesti sosiaali-, järjestö- ja opetusalan ammattilaisille. 

 

Kolmivuotinen Avaamo (2018-2021) saa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

ota yhteys

Mediamentorit nuorten osallisuutta vahvistamassa

Muiden mediasta meidän mediaksi -hanke lisää pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan vahvistamalla heidän mediataitojaan ja tuomalla esiin nuorten ääntä medioissa. 

Hanke järjestää nuorille suunnatun mediataitoihin keskittyvän työpajakokonaisuuden. Lisäksi se kokoaa  media-alan ammattilaisten mentoriverkoston, jonka maahanmuuttajataustaiset jäsenet osallistuvat puhujina ja kouluttajina työpajoihin. Mentorit tukevat nuoria löytämään itselleen uusia vaikutustapoja mediakentällä.

Hanke kehittää monikulttuurista mediakasvatusta erityisnuorisotyön alueella. Se luo työpajoista saadun kokemuksen avulla työskentelymallia ja tuottaa oppaan kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta. Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeen materiaali ja sen pohjalta järjestettävät kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen koulutukset palvelevat sekä nuorten kanssa työskenteleviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia että mediakasvatuksen toimijoita.

Pakolaisnuorten tuki ry toteutti hankkeen yhteistyössä Mediakasvatusseura ry:n kanssa. Kolmivuotinen Muiden mediasta meidän mediaksi -hanke (2019-2022) saa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

Muiden mediasta meidän mediaksi - Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen opas

ota yhteys